Cartes de Joc: parelles
2003

M1 Retrat com momificació del temps
M2 Retrat del desconsol: una tristesa sense fons